Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Udzielenie Gminie Łubianka kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8 006 028,00 PLN z przeznaczeniem naspłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek.

zamawiający: Gmina Łubianka,
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 331482-2013-PL
wartość: powyżej progów ustalonych w art. 8 ust. 11 ustawy
termin składania ofert: 12 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z zapisem art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984 i 1047) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie Gminie Łubianka kredytu konsolidacyjnego w wysokości 8.006.028,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek” wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń z ceną 3.400.394,86 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz z ceną 3.655.425,56 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 93,02. 2. Getin Noble Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Biuro – ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń z ceną 3.712.559,20 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 91,59. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi i zawiera wymagane dokumenty oraz jest najkorzystniejsza ze względu na najniższą cenę. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wykluczono żadnego wykonawcy ani też nie odrzucono żadnej oferty. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 100342C w miejscowości Dębiny ul. Kwiatowa oraz Wymysłowo ul. Równa

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 409616 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 29 października 2013  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej nr 100342C w miejscowości Dębiny ul. Kwiatowa oraz Wymysłowo ul. Równa” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 609.426,06 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 400012 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 10 października 2013  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę PETROPOL sp. z o.o., Podole 55B, 87-720 Ciechocinek, z ceną 232.320,00 zł przy 31 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 99,13. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, Baza Paliw, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, z ceną 236.280,00 zł przy 55 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 98,35. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (MIAŁ, EKOGROSZEK) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 399710 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 10 października 2013  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE GRUZU BUDOWLANEGO BETONOWO-CEGLANEGO FRAKCJI 0-60 MM W ILOŚCI 1500 TON ORAZ GRUZU BETONOWO-CEGLANEGO FRAKCJI 0-10 MM W ILOŚCI 500 TON

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 381670 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 27 września 2013  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie gruzu budowlanego betonowo-ceglanego frakcji 0-60 mm w ilości 1500 t oraz gruzu betonowo-ceglanego frakcji 0-10 mm w ilości 500 t” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Sprzętu i Transportu eM-Tech sp. z o.o., ul. Bukowa 10b, 87-100 Toruń z ceną 60.855,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. Produkcja – Handel – Usługi MAR-POL, Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń z ceną 75.760,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 80,37. 2. „MAR-POL” Marcin Zbigniew Ochoński, Cetki 5, 87-500 Rypin z ceną 92.860,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 65,57. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  

zamówienie na:

Rozwiązywanie problemów dostaw wody w gminie Łubianka poprzez rozbudowę hydroforni w miejscowości Zamek Bierzgłowski, modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Warszewice i sieci wodociągowej, budowę studni głębinowej w miejscowości Warszewice oraz wykonanie sterowania i monitoringu pracy przepompowni ścieków

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 366028 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 25 września 2013  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania dla cz. 2 i cz. 3, cz. 1 

zamówienie na:

Kontynuacja remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 273240 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 29 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 117237 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 8 lipca 2013  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę ok. 110 szt, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 14.000 euro
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 tys. Euro
termin składania ofert: 5 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Organizacja szkoleń w ramach projektu pt. Razem Jesteśmy Mocniejsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 118189 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 27 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz i Pigża

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 95569 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 17 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

Budowa małej architektury - plac zabaw w miejscowości Bierzgłowo

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 95511 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 17 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania 

zamówienie na:

Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Bierzgłowo

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 89089 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 10 czerwca 2013  09:45
wynik postępowania: wynik postępowania 

zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: AW.116054 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 8 kwietnia 2013  09:00
wynik postępowania: Informacja do pobrania 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZE.271.1.2013
wartość: powyżej 200 000,00 EUR
termin składania ofert: 8 marca 2013  09:00
wynik postępowania: {e} 

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 20.000 LITRÓW

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 36476 - 2013
wartość:
termin składania ofert: 11 lutego 2013  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie oleju napędowego w ilości 20.000 litrów” wybrano ofertę „AMA” Marek Prowadzisz, Antoni Wiligalski, Spółka jawna, ul. Toruńska 101, 87-152 Łubianka z ceną 109.800,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (WĘGIEL KAMIENNY, MIAŁ, EKOGROSZEK) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 527764 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 8 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego (węgiel kamienny, miał, ekogroszek) do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę Firmy Handlowej „WĘGLOPOL”, Zofia Mucha – Wiesław Mucha, Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń, z ceną 67.440,00 zł przy 40-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie: 99,60. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. „NATALEX”, Wielka Nieszawka, ul. Lipowa 9, 87-165 Cierpice, z ceną 67.685,00 zł przy 30-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 98,85. 2. POL - INVEST Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 12, 87-100 Toruń, z ceną 68.742,24 zł przy 30-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 97,35. 3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAKU-M”, Marcin Górski, Zławieś Mała, ul. Piekarska 4, 87-134 Zławieś Wielka, z ceną 71.260,05 zł przy 50-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 94,75. 4. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „IMAGE”, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze - Gardawice, z ceną 74.695,44 zł przy-30 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 89,68. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij