WÓJT GMINY ŁUBIANKA

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

mgr Jerzy Zająkała

przyjmuje interesantów
we wtorki w godzinach 13.00 - 16.30
pokój nr 13 tel. (0 56) 678-82-17; 678-82-18
fax (0 56) 678-82-19

Skargi i wnioski dot. działalności Wójta Gminy w Urzędzie Gminy Łubianka  przyjmuje  Izabela Walter pokój nr 5.


Oświadczenia majątkowe
______________________

Do zakresu zadań Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu    i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych
 4. oraz organizowanie ich współpracy, m.in. poprzez okresowe (raz w tygodniu) zwoływanie narad z udziałem kierowników wydziałów,
 5. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 6. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 7. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 8. zaprotokołowanie oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa – w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi,
 9. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz   w zakresie zaciągania zobowiązań,
 10. zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu oraz prowadzenie oceny kadry kierowniczej Urzędu,
 11. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 12. wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższej sesji,
 13. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy  i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 14. składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,
 15. koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy,
 16. formułowanie celów strategii gminy oraz nadzór nad ich realizacją,
 17. określanie standardów jakości usług świadczonych przez Urząd,
 18. nadzór nad realizacją celów energetycznych oraz dotyczących bhp i środowiska,
 19. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, a w szczególności wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 20. powoływanie międzywydziałowych zespołów zadaniowych dla przygotowania i realizacji zadań wymagających szczególnego skoordynowania,
 21. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady.

metryczka


Wytworzył: Krzysztofa Zielińska (25 czerwca 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (25 czerwca 2003, 10:21:07)

Ostatnia zmiana: Izabela Walter (13 października 2021, 14:24:44)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19521