DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Łubianka 12.06.2008
 
RPI-AS/7633/02/2008
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
         Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust 2 pkt 1 oraz art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z  późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji                     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa dróg gminnych: droga gminna nr 100317C położona           w Przecznie na działce 45; droga gminna nr 100348C położona w Przecznie na działkach nr: 48, 55; droga gminna nr 100349C położona w Wymysłowie na działce nr 20; droga gminna nr 100350C położona w Wymysłowie na działce nr 112 oraz  w Przecznie na działce nr 65; droga gminna nr 100351C położona       w Wymysłowie na działce nr 20” po uzgodnieniu ze Starostą Powiatu Toruńskiego zawartym w postanowieniu  z dnia 30 kwietnia 2008 r. nr OS.III-7633-28/O/08 oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym            w Toruniu zawartym w postanowieniu z dnia 14 maja 2008 r. nr N/NZ-402-Łu-60-2008
 
określam
 
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:       ,,Przebudowa dróg gminnych: droga gminna nr 100317C położona w Przecznie na działce 45; droga gminna nr 100348C położona w Przecznie na działkach nr: 48, 55; droga gminna nr 100349C położona w Wymysłowie na działce nr 20; droga gminna nr 100350C położona w Wymysłowie na działce nr 112 oraz         w Przecznie na działce nr 65; droga gminna nr 100351C położona                     w Wymysłowie na działce nr 20”:
1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
„Przebudowa dróg gminnych: droga gminna nr 100317C położona w Przecznie na działce 45; droga gminna nr 100348C położona w Przecznie na działkach nr: 48, 55; droga gminna nr 100349C położona  w Wymysłowie na działce nr 20; droga gminna nr 100350C położona w Wymysłowie na działce nr 112 oraz          w Przecznie na działce nr 65; droga gminna nr 100351C położona                     w Wymysłowie na działce nr 20” polegająca na: przebudowie dróg gminnych długości ok. 3150 m, szerokości nawierzchni 3,5 m oraz poboczy szerokości 0,75 m obustronnie. Planuje się wykonanie asfaltobetonowej nawierzchni drogi, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym twardym, odtworzenie mechaniczne rowów przydrożnych oraz przebudowę istniejących przepustów.
2) warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze       szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
·        na terenie przez który przebiega inwestycja nie występują zabytki, wartości przyrodnicze, zasoby naturalne podlegające ochronie.
3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia         w projekcie budowlanym:
·        inwestycja ze względu na lokalizację nie wymaga szczególnych uwarunkowań dotyczących ochrony środowiska w projekcie budowlanym
4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,            w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
·        nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia
5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć ( dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko):
·        nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia
6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska):
·        nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia
7) Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia budowlanego.
8) Zgłoszenie budowlane dokonuje się na 30 dni przed palowanym terminem rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.
9) Warunki określone w postanowieniu Starosty Powiatu Toruńskiego z dnia 29 maja 2008 r. nr OS.III-7633-28/UZG/08
·        prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
·        w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
·        eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie wprowadzenia gazów i pyłów do powietrz, ścieków do wód lub ziemi, wytwarzania odpadów powodowania hałasu poza terenem, do którego zarządzajmy tym obiektem ma tytuł prawny,
·        w trakcie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
·        posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami            w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
·        powstające w czasie budowy odpady należy gromadzić selektywnie          w wyznaczonych do tego miejscach i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
·        wytwórca odpadów winien spełnić wymagania art. 17 ww. ustawy            w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.
10) Warunki określone w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 29 maja 2008 r. nr N/NZ-403-Łu-45-2008:
·        w trakcie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
 
Uzasadnienie
 
         W związku z wszczęciem postępowania o wydanie decyzji                        o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych: droga gminna nr 100317C położona w Przecznie na działce 45; droga gminna nr 100348C położona w Przecznie na działkach nr: 48, 55; droga gminna nr 100349C położona w Wymysłowie na działce nr 20; droga gminna nr 100350C położona w Wymysłowie na działce nr 112 oraz        w Przecznie na działce nr 65; droga gminna nr 100351C położona                     w Wymysłowie na działce nr 20”, zgodnie z art. 51 ust. 3 Wójt Gminy wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
         Starosta Powiatu Toruńskiego postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2008 r. znak: OS.III-7633-28/O/08 stwierdził, że raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagany.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem     z dnia 14 maj 2008 r. znak: N/NZ-402-Lu-60-2008 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie jest konieczne sporządzenie raportu                   o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Łubianka stwierdził brak obowiązku sporządzenia powyższego raportu.
         Po uzyskaniu powyższych uzgodnień Wójt Gminy Łubianka wydał postanowienie w dniu 14 maja 2008 r. nr RPI-AS/7633/01/2008 określające, że dla przedsięwzięcia nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając na względzie rodzaj robót budowlanych, lokalizację przedsięwzięcia oraz parametry jego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego po uwzględnieniu przez inwestora nałożonych niniejszą decyzją obowiązków na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie to wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Łubianka.
Z uwagi na zakres oddziaływania inwestycji i oddalenie obszaru sieci Natura 2000, nie będzie wywierać ona negatywnego wpływu na ten obszar.
W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
 
Pouczenie
 
         Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Łubianka (12 czerwca 2008)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (12 czerwca 2008, 14:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2348

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij