Obwieszczenia 18.08.2009 r.

                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/03/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/03/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 „Przebudowie drogi gminnej nr 100301 C na długości 1,00 km, działka nr 134 w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________
                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/04/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/04/2009  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi gminnej nr 100302 C na działce nr 91/1, 96/1, 97, 101/1, 102/2, 103/1, 103/3, 104, 105, 106, 107 w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________
                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/02/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/02/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi gminnej nr 100305 C na działce na długości 0,8 km, działka nr 148/1 w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
__________________________________________________
                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/07/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/07/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa drogi gminnej nr 100399 C na działkach nr 62,  117/1, 117/2 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________
                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/05/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/05/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa  skrzyżowania drogi powiatowej nr 2016 Łubianka – Kończewice z drogami gminnymi, nr 100400 C i 100399 C na działkach nr 80/4, 135, 173, 174/6, 304 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________
                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/06/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/06/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka, na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2032 Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski do skrzyżowania z drogą gminną nr 100360 C w miejscowości Bierzgłowo na działkach nr 45, 77, 81/5, 82/2, 88, 100, 101, 125/1,
gmina Łubianka.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________
                                                                                            Łubianka, 18.08.2009r.
RIDiZG/7663/01/2009             
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18.08.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RIDiZG/7633/01/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowie drogi gminnej nr 100400 C na działce nr 173 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka oraz drogi gminnej na działce nr 39 w miejscowości  Brąchnówko, gmina Chełmża na długości 3,5 km”.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Łubianka (18 sierpnia 2009)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (18 sierpnia 2009, 14:46:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1299

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij