Obwieszczenie 2.10.2009

Łubianka,  02.10.2009 r.
 
RROŚiBP/7663/03/2009             
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 20.05.2009 r. Wójt Gminy Łubianka wydał decyzję nr RROŚiBP/7633/03/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 ,,Adaptacji pustych hal obiektów magazynowych na cele magazynu odpadów bez przebudowy obiektów na działce ewid. nr 252/1 w obrębie 2 Biskupice, gmina Łubianka”, inwestor: Kompania Recyklingowa Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie  w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8, 87-152 Łubianka  w dniach pracy Urzędu w godzi. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 Łubianka 02.10.2009 r.
 
 
RROŚiBP/7633/02/2009
 
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
        
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy  dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Adaptacja pustych hal obiektów magazynowych na cele magazynu odpadów bez przebudowy obiektów na działce ewid. nr 252/1 w obrębie 2 Biskupice, gmina Łubianka”, inwestor: Kompania Recyklingowa Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń  po uzgodnieniu ze Starostą Toruńskim zawartym w postanowieniu  z dnia 18 sierpnia 2009 r. nr OS.III-7633-33/UZG/09 oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Toruniu zawartym w postanowieniu z dnia 22 września 2009 r. nr N/NZ-403-Łu-48-2009.
określam
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:       ,,Adaptacja pustych hal obiektów magazynowych na cele magazynu odpadów bez przebudowy obiektów na działce ewid. Nr 252/1 w obrębie 2 Biskupice, gmina Łubianka”:
 
1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie pn.: ,,Adaptacja pustych hal obiektów magazynowych na cele magazynu odpadów bez przebudowy obiektów na działce ewid. Nr 252/1 w obrębie 2 Biskupice, gmina Łubianka” polegać będzie na adaptacji pustych hal magazynowych o łącznej powierzchni 480 m² na magazyn odpadów. W budynku magazynowym będzie składane jednorazowo nie więcej niż 350 Mg odpadów niebezpiecznych i 350 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady typu złom metali, tworzywa sztuczne, makulatura będą składowane w magazynie bezpośrednio na posadzce luzem, w big-bagach lub w formie zbalotowanej, ale również przejściowo na wolnym powietrzu w specjalistycznych kontenerach lub pojemnikach wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego, podobnie jak gruz i cegła. Odpady pyliste lub higroskopijne będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach izolujących odpad od otoczenia. Część odpadów będzie przekazywana bezpośrednio z miejsca wytworzenia do odbiorcy końcowego. Odpady będą przebierane, segregowane, ważone oraz w uzasadnionych przypadkach badane pod względem składu chemicznego. Część odpadów będzie wymagała rozdrobnienia ręcznego, kruszenia w kruszarce lub cięcia z użyciem pilarki elektrycznej.
2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze       szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
·       na terenie, gdzie realizowana będzie inwestycja nie występują zabytki, cenne wartości przyrodnicze i zasoby naturalne podlegające ochronie,
·       należy prowadzić nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu, na którym zaplanowano przedsięwzięcie, tam gdzie ono nie występuje,
3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia         w projekcie budowlanym:
·       należy przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska w odniesieniu do emisji pyłów do powietrza oraz emisji hałasu poza teren, do którego Inwestor ma tytuł prawny,
4) Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,            w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
·       nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia
5) Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do tych przedsięwzięć (dotyczy przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko):
·       nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia
6) Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (dotyczy przypadków przewidzianych w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska):
·       nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia
7) Wnioskodawca jest zobowiązany do:
·       uzyskania uzgodnienia warunków zabudowy,
·       nie stosowania rozwiązań technicznych mogących negatywnie wpłynąć na stan środowiska przyrodniczego,
·       nie dopuszczenia do zanieczyszczenia ziemi i powietrza substancjami w ilościach przekraczających dopuszczalne standardy.
8) Warunki określone w postanowieniu Starosty Toruńskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. nr OS.III-7633-33/UZG/09 wynikające z wymagań prawnych:
·       hala do magazynowania i zbierania odpadów winna być wyposażona w sorbenty w postaci: trocin, piasku lub czyściwa tekstylnego, natomiast plac przed halą magazynową powinien posiadać utwardzoną powierzchnię,
·       w celu ograniczenia uciążliwości hałasu zakład powinien pracować tylko w porze dziennej,
·       teren zakładu wymaga ogrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,
·       przewóz odpadów z zakładu winna wykonywać firma posiadająca stosowne zezwolenia na transport odpadów,
·       eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor ma tytuł prawny,
·       ścieki socjalno – bytowe winny być odprowadzone do sieci kanalizacyjnej, wody deszczowe z dachu budynku będą rozprowadzone do gruntu,
·       budynek hali magazynowej powinien być wyposażony w odpowiednią wentylację,
·       teren utwardzony magazynu wyprofilować w sposób zapewniający spływ ewentualnych zanieczyszczeń,
·       posiadacz odpadów winien uzyskać od Starosty Toruńskiego zezwolenia na zbieranie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o odpadach,
·       posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania nimi, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
9.) Warunki określone w postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 22 września 2009 r. nr N.NZ-403-Łu-48-2009:
·       przyjęta technologia składowania i rozdrabniania odpadów nie może wpływać na zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, nie może być powodem wnoszenia do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu. Wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamknąć się w granicach działki, do której Inwestor ma tytuł prawny,
·       dojazd środków transportu do magazynu należy zorganizować w sposób nieuciążliwy dla pobliskiej zabudowy mieszkalnej,
·       w magazynie należy wykonać szczelną posadzkę odporną na działanie substancji chemicznych. Agresywne odpady ciekłe należy gromadzić w specjalnie zaizolowanej wannie, a sorbenty przeznaczone do zneutralizowania ewentualnych wycieków tych substancji składować na terenie magazynu w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
 
 
Uzasadnienie
 
Kompania Recyklingowa Sp. z o.o. ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń wystąpiła z wnioskiem z dnia 18 lutego 2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji pustych hal obiektów magazynowych na cele magazynu odpadów bez przebudowy obiektów, na działce nr ewid. 252/1, w obrębie Biskupice”. 
Zgodnie z <v:imagedata chromakey="white" o:title="" src="file:///C:DOCUME~1bartekUSTAWI~1Tempmsohtml1

Wytworzył: Wójt Gminy Łubianka- Jerzy Zajakała (2 października 2009)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (2 października 2009, 15:17:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1331

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij