Konkurs ofert - 5.01.2010 r.

WÓJT GMINY ŁUBIANKA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:

1.     Organizację imprez w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2.     Organizację imprez biegowych.
3.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
4.     Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
5.     Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.

III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2010 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 50.000zł.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.     Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  8 lutego 2010 r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.     Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.

3.     Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.

1.     Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 lutego 2010 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

4.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

5.     Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.

6.     W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

7.     Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

8.     Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005
formularz oferty do pobrania (97kB) word
 

INFORMACJA
o wynikach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom;
 
1.         Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka z siedzibą w Pigży – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”  – 2500 zł
2.         Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Plus 40 w Brąchnowie – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów” - 2500 zł
3.         Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Upowszechnianie  sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo” – 5800 zł
4.         Akcja Katolicka parafii Bierzgłowo w Bierzgłowie – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizacja Festynu Parafialnego” – 8000 zł
5.         Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – „XIII Memoriał  im. A. Filemonowicza hokeju na trawie” -3500 zł
6.         Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo – „Organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat” – 3500 zł
7.         Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” - 5000 zł 
8.         UKS Pigża przy Szkole Podstawowej w Pigży - „ Kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych” - 2900zł
9.         Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z  siedzibą w Pigży  -„Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym” – 8298 zł
10.       Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” - 8000 zł 
 
 
Ponieważ w Budżecie gminy przewidziano na konkurs 50000 zł, przyznajemy dotację warunkowe do czasu zwiększenia środków przez Radę Gminy Łubianka:
 
1.         Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – „Organizacja imprez kulturalnych oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych promujących gminę” - 1000 zł
2.         Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży – „Organizacja imprez w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” – 4000 zł
 

Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (5 stycznia 2010)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (6 stycznia 2010, 07:26:13)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (10 marca 2010, 15:00:09)
Zmieniono: zmiana formatowania z MS WORD

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1770

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij