konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat


WÓJT GMINY ŁUBIANKA

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:1)      ochrony i promocji zdrowia;
2)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3)      wypoczynku dzieci i młodzieży;
4)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2011 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 33.400zł.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.     Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  20 stycznia 2010 r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert 2011 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.     Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

3.      Do wniosku należy załączyć:
1)      aktualny dokument o rejestracji podmiotu ubiegającego się o dotację,
2)      Statut organizacji
3)      sprawozdanie finansowe
4)      oświadczenie o nie wykluczeniu z prawa do otrzymywania dotacji
5)      oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publiczneg

4.     Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 21 stycznia  2011 r.
 
V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.

1.     Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na zasadach określonych w Programie  współpracy  gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
2. Komisja Konkursowa wzywa Organizacje do uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie 3 dni - liczy się data wpływu do Komisji Konkursowej. Nie uzupełnienie braków w ww. terminie oznacza, że oferta pozostaje bez rozpatrzenia.
3.  Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Organizacje, oferty niekompletne nie zawierające wszystkich danych z wzoru oferty lub wymaganych załączników nie podlegają rozpatrywaniu.
4. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od  0 do 10.
6. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce „Adnotacje urzędowe”
 
7.     Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

8.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 3 lutego 2011 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

10.     Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.

11.     W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

12.     Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

13.     Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005

formularz oferty do pobrania (97kB) (97kB) word


 
Łubianka, dn. 3.02.2011 r.
 
INFORMACJA
o wynikach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom;
 
1. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Upowszechnianie  sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo” – 4600 zł

2. Akcja Katolicka parafii Bierzgłowo w Bierzgłowie – „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Organizacja Festynu Parafialnego” – 5500 zł

3. Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – „XIV Memoriał  im. A. Filemonowicza w hokeju na trawie” -3100 zł

4. Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo – „Organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat” – 2400 zł

5. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – „Wypoczynek dzieci i młodzieży” – 2400 zł 

6. UKS Pigża przy Szkole Podstawowej w Pigży - „ Kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych” – 1990 zł

7. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z  siedzibą w Pigży  -„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych” – 8610 zł

8.  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży - „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży” - 1800 zł 
 
9. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Maratoński  „Truchcik” Łubianka – „Ochrona i promocja zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Łubianka” – 3000 zł
 Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (29 grudnia 2010)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (29 grudnia 2010, 09:44:14)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (3 lutego 2011, 12:16:21)
Zmieniono: INFORMACJA o wynikach konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1568

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij