konkurs ofert 1/2012 – pożytek publiczny i wolontariat

Łubianka, 20.01.2012 r.
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy otwartego konkursu ofert nr 1/2012 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ogłoszonym przez Wójta Gminy Łubianka w dniu 30.12.2011 r.

W związku z zwiększeniem środków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, przedłuża się termin składania ofert do dnia 30.01.2012 r.

Tekst w ogłoszeniu, który należy zmienić:

W ogłoszeniu jest:
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2012 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 33.400 zł.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 23 stycznia 2012 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „konkurs ofert 1/2012 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
2. Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 24 stycznia 2012 r.

W ogłoszeniu powinno być:
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2012 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 98.400 zł.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 30 stycznia 2012 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „konkurs ofert 1/2012 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
2. Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 31 stycznia 2012 r.
_______________________________________________________________________________
Łubianka, dn. 30.12.2011 r.
WÓJT GMINY ŁUBIANKA
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.
II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:
1)      działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
2)      wypoczynku dzieci i młodzieży;
3)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2012 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 33.400 zł.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1.     Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  23 stycznia 2012 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „konkurs ofert  1/2012 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
2.     Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3.     Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 24 stycznia  2012 r.
  V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.
1.     Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na zasadach określonych w Programie  współpracy  gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2. Komisja Konkursowa wzywa Organizacje do uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie 3 dni - liczy się data wpływu do Komisji Konkursowej. Nie uzupełnienie braków w ww. terminie oznacza, że oferta pozostaje bez rozpatrzenia.
3.  Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Organizacje, oferty niekompletne nie zawierające wszystkich danych z wzoru oferty lub wymaganych załączników nie podlegają rozpatrywaniu.
4. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od  0 do 10.
6. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce „Adnotacje urzędowe”
  7.     Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
8.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż  10 lutego 2012 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
10.     Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
11.     W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
12.     Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
13.     Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005
 VI. Łączna wysokość środków publicznych przyznanych w 2011 r.  na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosiła 33.400 zł
wzór oferty do pobrania (300kB) plik

korekta (54kB) word
_______________________________________________________________________________
Łubianka, dn. 8.02.2012 r.
 
INFORMACJA
o wynikach konkursu nr 1/2012 – pożytek publiczny i wolontariat na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom;
 
1. Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance,  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –  „Szkolenie sportowe i udział w rywalizacji sportowej” – 31000 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy Pigża przy Szkole Podstawowej w Pigży, Kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych  - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” - 7510 zł

3. Stowarzyszenie Sportowe „ZAMEK” w Zamku Bierzgłowskim ,  Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, „Propagowanie sportu i kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej.” – 20025 zł

4. Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka z siedzibą w Pigży, Pożytek publiczny i wolontariat - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Rozgrywki sportowe – „Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka” – 7010 zł
 
5. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie – „Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo” – 4000 zł

6. Akcja Katolicka parafii Bierzgłowo w Bierzgłowie ,  Oferta w ramach konkursu nr 1/2012. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. 2. Organizacja festynu parafialnego w Bierzgłowie” – 5000 zł
 
7. Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „XV Memoriał im. A. Filemonowicza w hokeju na trawie” - 3100 zł

8. Klub Piłkarski „Bach” Brąchnowo, wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Organizacja treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat” – 2400 zł

9. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach, – Wypoczynek dzieci i młodzieży „Wypoczynek nad Bałtykiem” – 3500 zł

10. UKS Pigża przy Szkole Podstawowej w Pigży - Kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych  - „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” Liga tenisa ziemnego – 400 zł

11. Stowarzyszenie „Nasze Szczęścia” w Łubiance, Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - „Pegaz II edycja” – 8600 zł

12. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka –, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Ochrona i promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Łubianka 2012” – 4855 zł
 
13. Stowarzyszenie Piłki Siatkowej  Plus 40 w Brąchnowie,  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”  – 1000 zł

 

Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (30 grudnia 2011)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:32:14)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (9 lutego 2012, 13:01:23)
Zmieniono: INFORMACJA o wynikach konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1483

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij