ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY

W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Rada Gminy Łubianka jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie a do jego właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należą:

 1. uchwalenie statutu gminy,
 2. wybór i odwołanie zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek przewodniczącego zarządu,
 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu,
 5. uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 6. uchwalanie programów gospodarczych,
 7. ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  1. określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia    nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
  2. emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
  6. tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez zarząd,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
 10. określanie wysokości sumy, do której zarząd gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 14. nadawania honorowego obywatelstwa gminy,
 15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Do określonych zadań rada może powoływać stałe i doraźne komisje, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Odbywa się to w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

Podstawową formą pracy rady są sesje, zwoływane przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rada gminy reprezentuje wyborców, wyraża ich opinie, stanowiska i interesy a także utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami. Przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozporządzenia.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ziółkowska-Bytyń (1 stycznia 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (4 sierpnia 2003, 12:29:13)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (21 lutego 2007, 11:29:03)
Zmieniono: korekta daty wytworzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7088