ZADANIA WŁASNE GMINY ŁUBIANKA

Zadania własne są to zadania przynależne jednostkom samorządu terytorialnego i wykonywane przez jednostki tego samorządu.
Są one wykonywane przez samorząd we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, realizowane w ramach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.).
Zakres działania i zadania własne gminy określa art. 7, rozdział 2 ustawy.

Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną ,cieplną i gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych,
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych
 • zieleni komunalnej i zadrzewień,
 • cmentarzy komunalnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawne
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

metryczka


Wytworzył: Krzysztofa Zielińska (18 września 2003)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (18 września 2003, 13:00:59)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 10:07:45)
Zmieniono: zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9842