Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dot. budowy sceny koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 tys. Euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  12:00
wynik postępowania: Wójt Gminy Łubianka zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. ,,Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dot. budowy sceny koncertowej wraz z zagospodarowaniem terenu „ o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro wybrano ofertę: TOTO Architekci Karolina Paluszyńska ,80-452 Gdańsk ul. Kilińskiego 22/2 z ceną brutto 19.499,00 zł . Uzasadnienie wyboru oferty : Oferta wykonawcy zawiera najniższą cenę spośród ofert porównywalnych.  

zamówienie na:

UDZIELENIE KREDYTU GMINIE ŁUBIANKA W WYSOKOŚCI 279.312,00 ZŁ

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 336712 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 28 października 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu Gminie Łubianka w wysokości 279.312,00 zł” wybrano ofertę Banku Spółdzielczego w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń przy zastosowaniu oprocentowania zmiennego obliczanego w oparciu o WIBOR 3M powiększonego o marżę w wysokości 2,50 p.p. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE OLEJU OPAŁOWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 315992 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 12 października 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, BAZA PALIW – PIOTRKÓW KUJAWSKI, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski, z ceną 272.250,00 zł przy 50 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (WĘGIEL KAMIENNY, MIAŁ, EKOGROSZEK) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 295406 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 28 września 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego (węgiel kamienny, miał, ekogroszek) do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę „NATALEX”, Wielka Nieszawka, ul. Lipowa 9, 87-165 Cierpice z ceną 72.059,56 zł przy 45 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 98,02. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAKU-M”, Marcin Górski, Zławieś Mała, ul. Piekarska 4, 87-134 Zławieś Wielka z ceną 74.230,50 zł przy 60 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 97,14. 2. PW „SAABAT” Sp. z o.o., ul. Puławskiego 35, 85-619 Bydgoszcz, Oddział Toruń, ul. Szosa Okrężna 15/17, 87-100 Toruń z ceną 88.647,57 zł przy 60 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 81,66. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Rozwiązanie poważnych problemów komunikacyjnych w północno-zachodniej części sieci dróg gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg gminnych nr: 100307C, 100315C i 100324C w miejscowości Wybcz, Wybczyk, Słomowo i Bierzgłowo (ul. 3-go maja, Gen. Wł. Sikorskiego, Ks. Z. Trybowskiego i Św. Antoniego) z usługą wykupu wierzytelności

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 227500 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 19 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozwiązywanie poważnych problemów komunikacyjnych w północno-zachodniej części sieci dróg gminy Łubianka poprzez przebudowę dróg gminnych nr: 100307C, 100315C i 100324C w miejscowości Wybcz, Wybczyk, Słomowo i Bierzgłowo (ul. 3-go maja, Gen. Wł. Sikorskiego, Ks. Z. Trybowskiego i Św. Antoniego)” z usługą wykupu wierzytelności” wybrano ofertę Zakład Drogowo – Budowlany S.C., K. Wilczyński & M. Wilczyński, Rogowo 23, 87-162 Lubicz z ceną 3.234.730,84 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.800.000,00 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 434.730,84 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 3.398.512,78 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.941.619,78 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 456.893,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 95,18. 2. ISO Sp. z o.o., ul. Lawendowa 3, 83-050 Kolbudy z ceną 3.454.206,15 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.989.777,00 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 464.429,15 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 93,65. 3. ALSTAL GRUPA BUDOWLANA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Jacewo 76, 88-100 Inowrocław z ceną 3.459.573,31 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 2.994.417,90 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 465.155,41 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 93,50. 4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie z ceną 3.470.618,75 zł za realizację całości zamówienia zgodnie z SIWZ, w tym wartość robót 3.003.968,73 zł i wartość usługi wykupu wierzytelności 466.650,02 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 93,20. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 103280 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 23 maja 2011  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy postępowania : ,, Utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Łubianka Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówienia została wybrana oferta : METRIA Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 29b lok. 146, 02-119 Warszawa z ceną 147.354,00 zł. słownie : sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote Liczba uzyskanych punktów : 100 Uczestnicy postępowania : Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje ATREM S.A Złotniki ul. Czołgowa 4, 62-002 Suchy Las 27,88 27,88 Oferta szósta pod względem przyjętego kryterium METRIA Sp. z o.o ul. Pruszkowska 29b lok.146, 02-119 Warszawa 100 100 Oferta najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium Konsorcjum : GM COMPEX Zakład Elektroniki Komputerowej 51-141 Wrocław ul. Ujejskiego 23 oraz WODROL TEODOR ŚWIĄTECKI 54-130 Wrocław ul. Bulwar Ikara 30/5 75,97 75,97 Oferta druga pod względem przyjętego kryterium ELTOMATIC Tomasz Matysek, Miętne ul.Główna 27 05-400 Garwolin 56,62 56,62 Oferta piata pod względem przyjętego kryterium DREWA Sp. zo.o., ul. Fletniowa 24D , 03-160 Warszawa 57,60 57,60 Oferta czwarta pod względem przyjętego kryterium Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe MERAWAY Sp.zo.o. Al. Jerozomlińskie202, 02-486 Warszawa 60,47 60,47 Oferta trzecia pod względem przyjętego kryterium Uzasadnienie ; Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.  

zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 57382 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 13 kwietnia 2011  09:00
wynik postępowania: Łubianka 20.04.2011 – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,, Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka ,, dla części II Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubianka informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na ,, |Modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka” dla części II zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy postępowania : ,, Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka” Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla Części I zamówienia została wybrana oferta : ,,STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior Huta Strzelce, 86-320 Łasin z ceną brutto 279.436,52 zł. słownie : dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześc i 52/100 zł. Liczba uzyskanych punktów : 100 Uczestnicy postępowania : Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje Hydrogeowiert 86-300 Grudziądz ul. Droga Jeziorna 8 55,00 pkt 55,00 Oferta trzecia pod względem przyjętego kryterium STUDBUD Zakład Studniarski Stanisław Gąsior, Huta Strzelce, 86-320 Łasin 100,00 pkt 100,00 Oferta najkorzystniejsza pod względem przyjętego kryterium Zakład Usług Wiertniczych STUDWIERT Piotr Kurkowski Pokrzywno 132 86-330 Mełno 93,28 pkt 93,28 Oferta druga pod względem przyjętego kryterium Uzasadnienie ; Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów Umowa dotycząca przedmiotu zamówienia zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą żużla wielkopiecowego na potrzeby modernizacji dróg gminnych w ilości 2.000 ton

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 23638 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 25 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup z dostawą żużla wielkopiecowego na potrzeby modernizacji dróg gminnych w ilości 2.000 ton” wybrano ofertę Produkcja – Handel – Usługi „MAR – POL”, Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń z ceną 57.820,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe, Franciszek Żywiczyński, Krzywosądz, 88-210 Dobre z ceną 58.500,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 98,84. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZANIE OLEJU NAPĘDOWEGO W ILOŚCI 25.000 LITRÓW

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 36085 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 10 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie oleju napędowego w ilości 25.000 litrów” wybrano ofertę „AMA” Marek Prowadzisz, Antoni Wiligalski, Spółka jawna, ul. Toruńska 101, 87-152 Łubianka z ceną 112.250,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

SPRZEDAŻ I DOSTARCZENIE MATERIAŁU OPAŁOWEGO (WĘGIEL KAMIENNY, MIAŁ, EKOGROSZEK) DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁUBIANKA

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 421598 - 2010
wartość:
termin składania ofert: 10 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego (węgiel kamienny, miał, ekogroszek) do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JAKU-M”, Marcin Górski, Zławieś Mała, ul. Piekarska 4, 87-134 Zławieś Wielka z ceną 68.258,85 zł przy 60 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. „NATALEX”, Wielka Nieszawka, ul. Lipowa 9, 87-165 Cierpice z ceną 70.860,00 zł przy 35 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 95,57. 2. Firma Handlowa „Węglopol”, Zofia Mucha – Wiesław Mucha, Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń z ceną 75.900,00 zł przy 50 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 89,80. 3. Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy, Maria Cymerman, ul. Kilińskiego 19, 87-600 Lipno z ceną 80.861,43 zł przy 30 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 83,72. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij