Związki, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe


Ochotnicza Straż Pożarna w Bierzgłowie
 
Adres: Bierzgłowo, ul. ks. Ziętarskiego 26, 87-152 Łubianka
KRS: 0000031875
 
NIP: 8792243425
 
REGON: 87150203000000
 
Cel działania: Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożaru i innych klęsk, uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej, branie udziału w obronie cywilnej, rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach
 
Adres: Biskupice, ul. Kościelna 30, 87-152 Łubianka
KRS: 0000040397
NIP: 8792713635
REGON: 340244463
Celem ochotniczej straży pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100080286047435
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brąchnowie
Adres: Brąchnowo, ul Parchatka 2, 87-152 Łubianka
KRS: 0000032843
 
NIP: 8792669839
REGON: 0000032843
Celem ochotniczej straży pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
 
 
https://www.facebook.com/OSPBrachnowoOchotnicza Straż Pożarna w Dębinach
 
Adres: Dębiny, ul. Pałacowa 13/2, 87-152 Łubianka
KRS: 0000028836
 
NIP: 8792661045
 
REGON: 34023968600000
 
Cel działania: Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk, uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej, branie udziału w obronie cywilnej, rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łubiance
 
Adres: ul. Toruńska 72, 87-152 Łubianka
KRS: 0000800254
 
NIP: 5971749252
 
REGON: 38419610300000
 
Celem ochotniczej straży pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.


 
https://www.facebook.com/osp.ksrg.lubianka
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Przecznie
 
Adres: Przeczno, ul. Jana Długosza 23, 87-152 Łubianka
KRS: 0000041379
NIP: 8792716384
REGON: 340242850
Prezes: Paweł Chmielewski
Celem ochotniczej straży pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie osp w organach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wybczu
 
Adres: Wybcz, ul. Strażacka 1, 87-152 Łubianka
KRS: 0000030592
 
NIP: 8792701402
REGON: 34025368600000
 
Celem ochotniczej straży pożarnej jest: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.
 
https://www.facebook.com/ospwybcz
 
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Łubiance,
 
Adres: Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka
KRS: 0000010360
NIP: 8791819857
REGON: 005744886
 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" w Łubiance z siedzibą w Pigży
 
Adres: Pigża, ul. Szkolna 14, 87-152 Łubiance
KRS: 0000155498
 
NIP: 8792392881
 
REGON: 87170191700000
 
Celami statutowymi stowarzyszenia są: 1. Promowanie idei integracji wśród społeczności lokalnej Gminy Łubianka oraz współdziałanie osób fizycznych i prawnych dla dobra wspólnego. 2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć pomocowych, w tym o charakterze dobroczynnym na rzecz osób, które znajdują się w niedostatku oraz dotkniętych niepełnosprawnością. 3. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój gminy i poprawę bytu mieszkańców w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, warunków socjalnych i zmniejszania bezrobocia. 4. Promowanie zasad humanitaryzmu i tolerancji w stosunkach międzyludzkich. 5. Pomoc dzieciom niepełnosprawnych. 6. Promowanie poszanowania godności zwierząt. 7. Współpraca i pomoc szkołom w unowocześnianiu i tworzeniu pracowni komputerowych oraz realizacji innych działań związanych z aktywizacją lokalnej społeczności i kultywowanie lokalnych tradycji i historii. 8. Pomoc osobom starszym. 9. Wsparcie rozwoju szkół i innych podmiotów działających na terenie gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i dotacji na działalność. 10. Zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historii.
 
https://www.facebook.com/LubiankaPrzyszlosc
 

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie
 
Adres: Przeczno, ul. św. Rozalii 5, 87-152 Łubianka
KRS: 0000262613
 
NIP: 8792500520
 
REGON: 34020132400000
 
Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej (SALOS RP) została zarejestrowana jako związek stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992 r. w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Dnia 26 czerwca 2001 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 21665. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie (SDB), siostry salezjanki (FMA) oraz osoby świeckie. Podstawowym celem, jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Salezjańska Organizacja Sportowa RP jest członkiem Polisportive Giovanili Salesiane Internazionale, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich.
 
http://www.przeczno.pl/sl-salos-przeczno-1
 

Fundacja Dla Wspierania Nauki w Zamku Bierzgłowskim
 
Adres: ul. Mieszka I 2, Zamek Bierzgłowski, 87-152 Łubianka
KRS: 0000271508
REGON: 340267240

Stowarzyszenie "Komandoria Joanitów Zamku Bierzgłowskiego" w Zamku
Bierzgłowskim
 
Adres: Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 2, 87-152 Łubianka
KRS: 0000278232
 
NIP: 8792545818
 
REGON: 34038018900000
 
Cel działalności organizacji: pielęgnowanie tradycji średniowiecza, krzewienie kultury dawnej Polski, upowszechnienie wiedzy o historii, obyczajach i społeczeństwie dawnej Europy, krzewienie idei uniwersalizmu średniowiecznego, dbałość o rozwój młodzieży w duchu patriotyzmu i poszanowania cnót rycerstwa.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Imienia Św. Marii Magdaleny w Biskupicach
 
Adres: Biskupice, ul. Kościelna 19, 87-152 Łubianka
KRS: 0000287366
 
NIP: 8792538913
 
REGON: 34036911800000
 
Celem działania stowarzyszenia jest: podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz zmniejszania ubóstwa wśród mieszkańców oraz wyrównywania szans ich rozwoju, promocja zdrowego stylu życia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój lokalnej społeczności, organizowanie w wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, promowanie postaw proekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, promowanie i organizowanie wolontariatu, zwiększenie partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wspierania inicjatyw własnych i realizowanych w partnerstwach z innymi podmiotami.
 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej w Pigży,
 
Adres: ul. Szkolna 8 Pigża, 87-152 Łubianka
KRS: 0000292417
NIP: 8792541890
REGON: 340379789
Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników, w tym: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych oraz socjalnych pracowników i ich rodzin; 2. Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 3. Reprezentowanie praw i interesów zbiorowych pracowników pomocy społecznej; 4. Utrwalanie demokratycznych praw i stosunków społecznych oraz swobód obywatelskich i związkowych.
 
 

Stowarzyszenie "Nasze Szczęścia" w Łubiance
 
Adres: Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka
KRS: 0000387214
 
NIP: 8792662493
 
REGON: 34120298100000
 
Cel działania: 1) niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i upośledzonym, 2) niesienie pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych i upośledzonych, 3) przeciwdziałanie problemom zagrożenia wykluczeniem społecznym zarówno samych osób niepełnosprawnych jak i ich opiekunów, 4) działalność charytatywna, 5) ochrona i promocja zdrowia, 6) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 6) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 7) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 9) promocja i organizacja wolontariatu, 10) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 
https://www.facebook.com/Naszeszczescia
 

Stowarzyszenie "Przeczeńskie Źródełko" w Przecznie
 
Adres: Przeczno, ul. Unisławska 16, 87-152 Łubianka
KRS: 0000410249
NIP: 8792669696
REGON: 34138414300000

Stowarzyszenie Dębowa Wieś w Dębinach
 
Adres: ul. Kwiatowa 1, Dębiny, 87-152 Łubianka
KRS: 0000412473
NIP:
REGON:
Celem stowarzyszenia jest obrona praw i reprezentowanie interesów społeczności Dębin, upowszechnienie postępu, dążenie do poprawy ochrony zdrowia, rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości, kultywowanie kultury i tradycji, w tym szczególnie regionalnej, podniesienie aktywności turystycznej i wzrost aktywności inwestycyjnej Dębin i okolic, zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych i kulturalnych mieszkańców.
 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Brąchnowie
 
Adres: Brąchnowo, ul. Gimnazjalna 1, 7-152 Łubianka
KRS: 0000507267
 
REGON: 34162769200000
 
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw w następujących obszarach: edukacja, oświata, kultura, sport, prawa człowieka, ochrona i promocja zdrowia, integracja społeczna, rozwój regionalny i lokalny, dziedzictwo kulturowe, historia a w szczególności: 1. Wspomaganie funkcjonowania i rozwoju gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie oraz pozostałych szkół z terenu Gminy Łubianka. 2. Wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz edukacji, kultury i sportu. 3. Inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi. 4. Wsparcie rozwoju szkół i innych podmiotów działających na terenie gminy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i dotacji na działalność. 5. Udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym i uczniom specjalnej troski. 6. Organizowanie życia kulturalnego i sportowego. 7. Promocja i organizacja wolontariatu. 8. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym. 9. Promowanie idei integracji obywatelskiej wśród społeczności lokalnej oraz współdziałanie osób fizycznych i prawnych dla dobra wspólnego. 10. Działania na rzecz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami. 11. Zachowanie i promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historii. 12. Nawiązywanie współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi stawiającymi sobie podobne zadania.

Stowarzyszenie Im. Św. Jana Pawła II w Łubiance,
 
Adres: ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka
KRS: 0000556153
NIP: 8792678181
REGON: 361388467
Celem działania stowarzyszenia jest promowanie wskazań i dokonań św. Jana Pawła II zarówno z okresu jego pontyfikatu, jak i z wcześniejszych okresów życia, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz zmniejszania ubóstwa wśród mieszkańców gminy oraz wyrównywania szans ich rozwoju, promocja zdrowego stylu życia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie postaw proekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, promowanie i organizowanie wolontariatu, zwiększanie partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz gminy dla wspierania realizacji inicjatyw własnych i realizowanych w partnerstwach z innymi podmiotami.
 

Fundacja Innovethic w Zamku Bierzgłowskim,
 
Adres: Zamek Bierzgłowski,  ul. Mieszka I 2, 87-152 Łubianka
KRS: 0000629473
NIP: 8792685755
REGON: 365002200
Cele działania: działanie na rzecz szerzenia nauki, oświaty i edukacji, działanie na rzecz rozwoju nowych technologii, a także innowacyjności i konkurencyjności gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności klimatycznej, działanie oraz inspirowanie działań w kierunku ograniczenia bezrobocia, 4) doskonalenie kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa osób poszukujących zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych, doskonalenie kwalifikacji osób zatrudnionych oraz prowadzących działalność gospodarczą, wspieranie organizacji oraz przedsiębiorstw działających na rzecz celów i idei promowanych przez fundację, aktywny udział w przemianach systemu szkolnictwa wyższego, rozwój idei przedsiębiorczości na terenie całego kraju oraz wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarki, popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie szerzenia i modernizacji edukacji, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej osób młodych, świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promowanie szeroko pojętej integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, promowanie idei i organizacji wolontariatu.
 

Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk w Łubiance,
 
Adres: ul. Wichrowa 1, 87-152 Łubianka
KRS: 0000723305
NIP: 8792700093
REGON: 369706234
Do celów fundacji należą działania z zakresu: edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem kultury i historii regionu oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspierających rozwój demokracji, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalności wspierającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz wszelkich osób pracujących zawodowo lub społecznie z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wspierania istniejącego systemu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych między miastem a wsią, rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
https://www.facebook.com/AkademiaKruszyk
 

Stowarzyszenie Moja Łubianka w Łubiance,
 
Adres:
KRS: 0000726625
NIP: 8792700785
REGON: 369912258
Cel działania: a) reprezentowanie interesów zrzeszonych członków, b) kształtowanie i propagowanie wzorców racjonalnego i zrównoważonego osadnictwa mieszkaniowego oraz produkcji rolnej, c) podejmowanie działań, umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, d) kształtowanie i propagowanie racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, e) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego, f) ochrona środowiska naturalnego, g) promocja i rozwój turystyki regionalnej, h) reklama i promocja produktów regionalnych, i) dbałość i kultywowanie tradycji oraz historii regionu, j) prowadzenie badań historycznych dotyczących regionu oraz dbałość i ochrona zabytków, k) promocja, edukacja i podejmowanie działań mających na celu propagowanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 

"Heartland" w Łubiance,
 
Adres: ul. Toruńska 1, 87-152 Łubianka
KRS: 0000821213
NIP: 8792718710
REGON: 385197168
Cel działania: działalność charytatywna i edukacyjna związana ze zdrowiem i ochroną życia zwierząt bezdomnych, porzuconych, źle traktowanych - przywracanie zwierzętom zgodnie z ich możliwościami sprawności fizycznej oraz psychicznej do normalnego życia i pracy - propagowanie pracy z końmi zgodnie ze zdrowiem oraz możliwościami fizycznymi i psychicznymi, propagowanie idei humanitarnego podejścia do zwierząt, działania związane z ochroną środowiska, propagowanie zdrowego trybu życia
 

Stowarzyszenie Biskupiczanie w Biskupicach,
 
Adres: Biskupice, ul. Kościelna 30, 87-152 Łubianka
KRS: 0000900955
NIP: 8792731828
REGON: 389035913
Celem działania stowarzyszenia jest: podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działania na rzecz zmniejszania ubóstwa wśród mieszkańców oraz wyrównywania szans ich rozwoju, promocja zdrowego stylu życia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój lokalnej społeczności, organizowanie w wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, promowanie postaw proekologicznych i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, promowanie i organizowanie wolontariatu, zwiększenie partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wspierania inicjatyw własnych i realizowanych w partnerstwach z innymi podmiotami.
 

Stowarzyszenie 553 w Zamku Bierzgłowskim
Adres: Zamek Bierzgłowski, ul. Wojska Polskiego 12, 87-152 Łubianka
KRS: 0000919978
NIP: 8792733974
REGON: 389910491
Tel: 504 009 705
Email: kontakt@stowarzyszenie553.pl
Cel działania: 1. Działalność na rzecz Gminy Łubianka, Powiatu Toruńskiego i regionu. 2. Promowanie Gminy Łubianka i jej mieszkańców, poprawa wizerunku gminy. 3. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku. 4. Aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego. 5. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenów wiejskich. 6. Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 7. Organizowanie konferencji, seminariów, kursów językowych, spotkań informacyjnych, szkoleń oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 8. Organizacja festynów, imprez plenerowych, dożynek, zawodów sportowych, imprez kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych, wystaw, konkursów, wycieczek, rajdów rowerowych i pieszych oraz wszelkich innych działań, służących integracji mieszkańców. 9. Działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich opiekunom. 10. Organizacja wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych. 11. Organizacja spotkań plenerowych i innych akcji społecznych, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej. 12. Wspieranie i promowanie inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. 13. Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rękodzielniczej, kulinarnej, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji obyczajów i dóbr kultury. 14. Prowadzenie działalności wydawniczej. 15. Promocja i rozwój turystyki i krajoznawstwa. 16. Propagowanie postaw prozdrowotnych, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób starszych w celu zapobiegania społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tych osób. 17. Promowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 18. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 19. Promocja i organizacja wolontariatu. 20. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. 21. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 22. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 23. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości. 24. Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządowości, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej. 25. Kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego.
https://stowarzyszenie553.pl/
 
https://www.facebook.com/stowarzyszenie553

Fundacja Dobro w Słomowie,
Adres: Słomowo, ul. Dworska 9, 87-152 Łubianka
KRS: 0000959552
NIP: 8792738061
REGON: 521435602
Cel działania: 1. Pomoc uchodźcom, osobom z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantom i repatriantom oraz osobom ubiegającym się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce,; 2. Integracja uchodźców, osób z ochroną uzupełniającą lub pobytem tolerowanym, imigrantów i repatriantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy lub inną formę legalizacji pobytu w Polsce, 3. Aktywizacja obcokrajowców oraz osób Polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, a także wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich w unii europejskiej, 4. Promocja i wspieranie wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego, 5. Wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce, 6. Przeciwdziałanie ubóstwu i nierównościom społecznym poprzez pomoc rozwojową i humanitarną w Polsce i poza jej granicami, 7. Wspieranie dialogu międzykulturowego oraz promocja tolerancji, różnorodności i wielokulturowości, 8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z grup zagrożonych marginalizacją społeczną, 9. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w Polsce i za granicą, 10. Wspieranie rozwoju świadomości obywatelskiej i budowania społeczeństwa obywatelskiego, 11. Promocja i upowszechnianie wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej, 12. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 13. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 14. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, 15. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 16. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 17. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 18. Udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 
Fundacja Kraj Wspaniały w Warszewicach
Adres: Warszewice, ul. Frelichowskiego 3. 87-152 Łubianka
KRS: 0000998187
 
NIP: 8792743085
 
REGON: 52344027000000
 
Misją fundacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego i narodowego, oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.
 
https://www.facebook.com/KrajWspanialy
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach "Fajne Babki"
Adres: Biskupice, ul. Kasztanowa 6, 87-152, Łubianka
NIP: 8792717099
REGON: 384718151
https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Biskupice-571238499685205/
 
Koło Gospodyń Wiejskich KGW "Brąchnowianki" w Brąchnowie
Adres: Brąchnowo, ul. Parchatka 2, 87-152 Łubianka
NIP: 8792708516
REGON: 382272018
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011554410503
 
Koło Gospodyń Wiejskich Dębiny
Adres: Dębiny, ul. Pałacowa 13, 87-152 Dębiny
NIP: 8792716941
REGON: 384663728
https://www.facebook.com/solectwodebiny
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Łubiance
Adres: Łubianka, ul. Toruńska 4, 87-152 Łubianka
NIP: 8792716510
REGON: 384531524
https://www.facebook.com/KGWLubianka
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Warszewicach "Babki z Pałacu"
Adres: Warszewice, ul. Ks. S. Frelichowskiego 1, 87-152 Łubianka
NIP: 8792734169
REGON: 389927066
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046925121387
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wybczu
Adres: Wybcz, ul. Strażacka 1, 87-152 Łubianka
NIP: 8792714959
REGON: 384067529
https://www.facebook.com/KGWwybcz
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wymysłowie
Adres: Wymysłowo, ul. 11-go Listopada 12, 87-152 Łubianka
NIP: 8792708315
REGON: 382662280
 
Koło Gospodyń Wiejskich "Zamkowianki" w Zamku Bierzgłowskim
Adres: Zamek Bierzgłowski, ul. Jagiellońska 11, 87-152 Łubianka
NIP: 8792734353
REGON: 389998445
https://www.facebook.com/profile.php?id=100046401946741
 
Kółko Rolnicze w Bierzgłowie,
 
Adres: Bierzgłowo, 87-152 Łubianka
KRS: 0000005891
NIP: 8792488492
REGON: 871534767
Cel działania: 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi 3.
 
Kółko Rolnicze w Biskupicach,
 
Adres: Biskupice, 87-152 Łubianka
KRS: 0000001986
REGON: 871535063
Celem kółka rolniczego jest: 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo - kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 
Kółko Rolnicze w Brąchnowie
 
Adres: Brąchnowo, 87-152 Łubianka
KRS: 0000035721
REGON: 871534744
Cel działania: Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 
Kółko Rolnicze w Dębinach,
Adres: ul. Pałacowa 15, Dębiny, 87-152 Łubianka
KRS: 0000361542
NIP: 5581536063
REGON: 091120472
Cel działania: 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Prawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 
Kółko Rolnicze w Warszewicach,
Adres: ul. Zdrojowa 13, Warszewice, 87-152 Łubianka
KRS: 0000456401
NIP:
REGON:
Cel działania: 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 

Kółko Rolnicze w Wybczu,
 
Adres: Wybcz, 87-152 Łubianka
KRS: 0000007022
REGON: 871535264
Cel działania: 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 
Kółko Rolnicze w Wymysłowie,
 
Adres: Wymysłowo, 87-152 Łubianka
KRS: 0000004034
REGON: 871534750
Cel działania: 1. Utrwalanie własności i prawa dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych. 2. Równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi. 3. Obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin. 4. Rozwój indywidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności. 5. Zapewnienie opłacalności produkcji rolnej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. 6. Poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków pracy i życia ludności rolniczej.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Neumann-Rzeźnik (24 października 2023)
Opublikował: Karolina Neumann-Rzeźnik (24 października 2023, 11:23:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80