Wzory formularzy wniosków (do pobrania) spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Łubianka:

Wydział Finansowo - Budżetowy

Informacja i deklaracja na podatek leśny (258kB) zip
Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomości (318kB) zip
Informacja i deklaracja na podatek rolny (284kB) zip
Deklaracja na podatek od środków transportowych (203kB) pdf
Oświadczenie rolnika (29kB) word
Oświadczenie dzierżawcy (31kB) word
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (810kB) zip
Zgoda na informacje w formie elektronicznej (19kB) word

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wniosek o uzyskanie dostępu do e-BOK (16kB) word
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (384kB) pdf
Oświadczenie o odpady z terenow zielonych (16kB) word
UMOWA o zaopatrzeniu w wodę i ścieki (75kB) word
UMOWA o zaopatrzenia w wodę (69kB) word
Wniosek o uzgodnienie projektu (23kB) word
Wniosek o warunki techniczne przyłączenia (36kB) word
Wniosek o zawarcie umowy na wodę (35kB) word
Zgłoszenie do ewidencji zbiornikow bezodpływowych szamb i przydomowych oczyszczalni ściekow (80kB) plik
Zgłoszenie odbioru częściowego przyłącza (32kB) word
Zgłoszenie odbioru końcowego przyłącza (33kB) word
Zgłoszenie przystąpienia do wykonania przyłączenia (35kB) word

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

RODO Klauzula informacyjna do wszystkich wniosków (19kB) word
Wniosek o wpis do działalności regulowanej (38kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (40kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (39kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (31kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi (45kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (336kB) pdf

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości (323kB) pdf
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (2492kB) pdf
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (326kB) pdf
Oświadczenie strony o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (75kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (171kB) pdf
Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z MPZP lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (176kB) pdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji (175kB) pdf
Wniosek o podział nieruchomości - ETAP 1 (43kB) word
Wniosek o podział nieruchomości - ETAP 2 (43kB) word

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

Zgłoszenie pobytu stałego (829kB) pdf
Zgłoszenie pobytu czasowego (858kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (618kB) pdf
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (651kB) pdf
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (658kB) pdf
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (622kB) pdf
Wzór pełnomocnictwa (34kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu - wymeldowaniu-braku osób zameldowanych (32kB) word
Wniosek o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych (31kB) word
Wniosek o wydanie dowodu osobistego (567kB) pdf
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (83kB) pdf
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL (1018kB) pdf
Wniosek udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym (104kB) plik

metryczka


Wytworzył: Bartosz Lewandowski (13 lutego 2007)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (13 lutego 2007, 15:51:20)

Ostatnia zmiana: Julia Bartosińska (29 grudnia 2022, 10:47:57)
Zmieniono: Aktualizacja - WRI

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 43713