Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2012

Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Udzielenie kredytu Gminie Łubianka w wysokości 800.000,00 zł

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 391670 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 26 października 2012  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie kredytu Gminie Łubianka w wysokości 800.000,00 zł” wybrano ofertę Banku Ochrony Środowiska S.A., Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń przy zastosowaniu oprocentowania zmiennego obliczanego w oparciu o WIBOR 3M tj. 4,99 % + 1,50 p.p. marży = 6,49 %, wartość odsetek przy zastosowaniu w/w oprocentowania wynosi 262.616,47 zł. Ilość punktów przyznana ofercie: 100. Dodatkowo w postępowaniu złożono następującą ofertę: 1. Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń przy zastosowaniu oprocentowania zmiennego obliczanego w oparciu o WIBOR 3M tj. 4,99 % + 2,50 p.p. marży = 7,49 %, wartość odsetek przy zastosowaniu w/w oprocentowania wynosi 348.589,52 zł. Ilość punktów przyznana ofercie: 75,34. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego (miał, ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 372846 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 9 października 2012  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego (węgiel kamienny, miał, ekogroszek) do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „JAKU-M”, Zławieś Mała, ul. Piekarska 4, 87-134 Zławieś Wielka, z ceną 78.584,70 zł przy 50-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie: 100,00. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, z ceną 91.172,52 zł przy 45-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie: 86,27. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczanie oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 370298 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 8 października 2012  10:05
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę firmy „PETROPOL” sp. z o.o., Podole 55 B, 87-720 Ciechocinek, z ceną 284.250,00 zł przy 30-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie: 99,09. Dodatkowo w postępowaniu złożono następujące oferty: 1. TRANS-KOL PALIWA sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, z ceną: 287.250,00 zł przy 55-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie: 99,00 2. „NAFTPOL” sp. j., ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo, z ceną 284.250,00 zł przy 21-dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie: 98,76 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Budowa gminnego parku kultury i rekreacji w Łubiance

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 209378 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 4 lipca 2012  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy postępowania : ,, Budowa gminnego parku kultury i rekreacji w Łubiance Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówienia została wybrana oferta : SZPACHTELMAL Usługi remontowo-budowlane Kucharski Piotr ul. Osiedlowa 3, 87-100 Toruń z ceną brutto oferty 418.779,69 zł. słownie : czterysta osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć i 69/100 Liczba uzyskanych punktów : 100 Uczestnicy postępowania : Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje SZPACHTELMAL Usługi remontowo-budowlane Kucharski Piotr ul. Osiedlowa 3, 87-100 Toruń 100,00 100,00 Oferta najtańsza spośród złożonych Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TAXLAS Jerzy Nasiłowski Spółka Jawna 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka 66 62,82 62,82 Oferta druga pod względem ceny Uzasadnienie ; Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Organizacja szkoleń w ramach projektu pt. Razem Jesteśmy Mocniejsi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 182868 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 15 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Dotyczy postępowania: szkolenia w ramach projektu systemowego pt.: „Razem Jesteśmy Mocniejsi”. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1PZP zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego została wybrana niżej wymieniona oferta: Info - Biz ul. Chełmińska 106 A/36, 86 – 300 Grudziądz z ceną brutto 58 000,00 zł. ( słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy zł. 00/100) Wykonawca Pkt. w kryterium ceny – waga 100% Pkt. łącznie Streszczenie Pozostałe informacje Info - Biz ul. Chełmińska 106 A/36, 86 – 300 Grudziądz 48,27 48,27 Oferta czwarta pod względem ceny La Soleil Monika Ciszewska Gutowo 36 87 – 134 Zławieś Wielka 80,43 80,43 Oferta trzecia pod względem ceny Oferta odrzucona ( art. 90 ust. 3 PZP ) P.U.H. „Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86 – 105 Świecie 82,35 82,35 Oferta druga pod względem ceny Wykonawca wykluczony ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP ) Oferta odrzucona( art. 90 ust. 3 PZP ) Centrum Nauczania „Let’s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie 100,00 100,00 Oferta najtańsza Wykonawca wykluczony ( art. 24 ust. 2 pkt. 4 PZP ) Oferta odrzucona( art. 90 ust. 3 PZP ) Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 21.06.2012 r. Zamawiający wezwał La Soleil Monika Ciszewska Gutowo 36 87 – 134 Zławieś Wielka, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do oferty do dnia 25.06.2012 r. do godz. 9.00. tj.: przedstawienie miejsca wykonywania warsztatów Ekonomi gastronomi oraz szczegółową kalkulację kosztów związanych z realizacją zamówienia. W wyznaczonym terminie La Soleil Monika Ciszewska Gutowo 36 87 – 134 Zławieś Wielka, nie dostarczył żadnych wyjaśnień. W dniu 21.06.2012 r. Zamawiający wezwał P.U.H. „Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86 – 105 Świecie , do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do oferty do dnia 25.06.2012 r. do godz. 9.00. tj.: przedstawienie miejsca wykonywania warsztatów Ekonomi gastronomi, przedstawienie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób, które odpowiadać będą za zajęcia w ramach kursu budowlanego – roboty wykończeniowe oraz przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów związanych z realizacją zamówienia. W wyznaczonym terminie P.U.H. „Elim” Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego ul. Małcużyńskiego 11, 86 – 105 Świecie nie dostarczył żadnych wyjaśnień. W dniu 21.06.2012 r. Zamawiający wezwał Centrum Nauczania „Let’s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do oferty do dnia 25.06.2012 r. do godz. 9.00. tj.: przedstawienie miejsca wykonywania warsztatów Ekonomi gastronomi, rekomendacji zleceniodawców ze zrealizowanych w ostatnich trzech lat usług określonych w przedmiocie zamówienia oraz szczegółową kalkulację kosztów związanych z realizacją zamówienia. W wyznaczonym terminie Centrum Nauczania „Let’s Go” ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie, nie dostarczył żadnych wyjaśnień.  

zamówienie na:

Budowa gminnego parku kultury i rekreacji w Łubiance - mała architektura

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 179448 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 15 czerwca 2012  09:00
wynik postępowania: , Budowa gminnego parku kultury i rekreacji w Łubiance – mała architektura Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówienia została wybrana oferta : Część 1I : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo – Handlowe ZAMA Maciej Zagórski ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń z ceną brutto oferty 14.760,00 zł. słownie : czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt i 00/100 Liczba uzyskanych punktów : 100 Uczestnicy postępowania : Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe ZAMA Maciej Zagórski ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 100,00 100,00 Oferta najtańsza spośród złożonych HERKULES Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów 71,00 71,00 Oferta trzecia pod względem ceny Uzasadnienie ; Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. ,, Budowa gminnego parku kultury i rekreacji w Łubiance – mała architektura Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówienia została wybrana oferta : Część 1 : FIOR Spółka z o.o. 53-212 Wrocław ul. Odkrywców 1-3/5 z ceną brutto oferty22.081,21 zł. słownie : dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt jeden i 21/100 Liczba uzyskanych punktów : 100 Uczestnicy postępowania : Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje MAGICZNA TĘCZA Kaźmierczak Rafał Papowo Toruńskie ul. Warszawska 26/4, 87-148 Łysomice 78,05 78,05 Oferta druga pod względem ceny CROQUET S.C. Andrzej Cieszewski Adam Wroniecki Szczodre ul. Trzebnicka 81, 55-095 Miraków 54,38 54,38 Oferta czwarta pod względem ceny FIOR Spółka z o.o. 53-212 Wrocław ul. Odkrywców 1-3/5 100,00 100,00 Oferta najtańsza spośród złożonych MAGIC GARDEN Daniel Gacek ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość 65,69 65,69 Oferta trzecia pod względem ceny Uzasadnienie ; Wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

,, Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji świetlicy wiejskiej w Brąchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu.”

zamawiający: Gmina Łubianka ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2012  09:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych ,, BENBUD” Benedykt Reder ul. Ks.dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz z ceną 17.835,00 zł. Oferta wybranego wykonawcy zawiera najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ofert porównywalnych. 

zamówienie na:

Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu ( Elewacja południowa i zachodnia)

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 131124 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 10 maja 2012  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dotyczy postępowania : ,, Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wybczu ( Elewacja południowa i zachodnia )’’ Zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm. ) zwaną dalej ustawą informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówienia została wybrana oferta : Firma Budowlana MAXBUD Eugeniusz Demski 87-640 Czernikowo, Wygoda 10 z ceną 125.173,46 zł. słownie : sto dwadzieścia pięć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 46/100 Liczba uzyskanych punktów : 100 Uczestnicy postępowania : Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje Firma Budowlana MAXBUD Eugeniusz Demski 87 – 640 Czernikowo, Wygoda 10 100 100 Oferta najtańsza spośród złożonych Przedsiębiorstwo Handel-Usługi-Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska 2 87-152 Łubianka 69,36 69,36 Oferta druga pod względem cenowym Uzasadnienie ; Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczanie oleju napędowego w ilości 20.000 litrów

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg niograniczony
nr sprawy: 125538 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 27 kwietnia 2012  10:30
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie oleju napędowego ilości 20.000 litrów” wybrano ofertę Firmy „AMA” Marek Prowadzisz, Antoni Wiligalski, ul. Toruńska101, 87-152 Łubianka z ceną 113.800,00 zł za realizację całości zamówienia. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Zakup z dostawą żużla wielkopiecowego na potrzeby modernizacji dróg gminnych w ilości 2.000 ton

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 123604 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 27 kwietnia 2012  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup z dostawą żużla wielkopiecowego na potrzeby modernizacji dróg gminnych w ilości 2.000 ton” wybrano ofertę Firmy Produkcja -Handel-Usługi MAR-POL, Jacek Marcinkowski, ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń z ceną 55.100,00 zł za realizację całości zamówienia. Ilość punktów przyznana ofercie 100. W postępowaniu ofertę złożyła również Firma Przedsiębiorstwo -Handlowo-Usługowe SEROCKI, Jerzy Serocki, Gzin 10, 86-070 Dąbrowa Chełmińska z ceną 57.800,00 zł. Ilość punktów przyznana ofercie 95,33. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

zamówienie na:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Warszewicach

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 82014 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 2 kwietnia 2012  09:00
wynik postępowania: wynik postępowania do pobrania poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Wybcz

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 79962 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 30 marca 2012  09:00
wynik postępowania: Strona internetowa Zamawiającego Dotyczy postępowania : ,, Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Wybcz „ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 2 PZP zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego została wybrana niżej wymieniona oferta: PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 5, 71-066 Szczecin z ceną brutto oferty 637.386,00 zł ( słownie : sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złoty i 00/100). Liczba uzyskanych punktów : 100 Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom: Wykonawca Pkt w kryterium ceny – waga 100% Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje ,,JAWOR” Sp. z o.o. ul Bol.Chrobrego 121 87-100 Toruń 96,87 96,87 Oferta trzecia pod względem ceny BOGMAR Sp. z o.o. Ostromecko, ul. Kasztanowa 9 86-070 Dąbrowa Chełmińska 98,39 98,39 Oferta druga pod względem ceny PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 5 71-066 Szczecin 100,00 100,00 Oferta najtańsza spośród złożonych Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne MURABET ul. Sokołowska 38 87-400 Golub Dobrzyń Wykonawca wykluczony z postępowania Uzasadnienie : Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofert.  

zamówienie na:

,, Budowa miejsca wypoczynku w miejscowości Brąchnowo „

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy:
wartość: poniżej 14.000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2012  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze oferty W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę HERKULES Ryszard Syska ul. Śląska 41A, 32-500 Chrzanów z ceną brutto 16.728,00 zł. Oferta wybranego wykonawcy zawiera najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ofert porównywalnych.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin Powiatu Toruńskiego oraz jednostek organizacyjnych

zamawiający: GMINA ŁUBIANKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 200000,00 EUR
termin składania ofert: 15 marca 2012  09:00
wynik postępowania: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gmin Powiatu Toruńskiego oraz jednostek organizacyjnych I. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Działając na podstawie art. 92 ust. 2 PZP zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego została wybrana niżej wymieniona oferta: Oferta oznaczona nr II złożona przez Wykonawcę: PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów za cenę brutto oferty 2.289.903,73 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzy złote 73/100) przy czym ceny jednostkowe brutto wynoszą: - dla obiektów innych niż oświetlenie drogowe - 335,36 zł/MW - dla oświetlenia drogowego - 334,24 zł/MWh Liczba uzyskanych punktów: 100. Zestawienie wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną poszczególnym ofertom: WYKONAWCA Pkt w kryterium ceny - waga 100 % Pkt łącznie Streszczenie Pozostałe informacje Oferta oznaczona nr I złożona przez: Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice Wykonawca wykluczony z postępowania Oferta oznaczona nr II złożona przez: PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów 100,00 pkt 100,00 pkt Oferta najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych Oferta oznaczona nr III złożona przez: Energa Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk Wykonawca wykluczony z postępowania Uzasadnienie: Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”). Oferta zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 PZP informuję, że umowa w sprawie niniejszego postępowania może być zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego (węgiel kamienny, miał, ekogroszek) dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 11580 - 2012
wartość:
termin składania ofert: 23 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: Uprzejmie informuję, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sprzedaż i dostarczanie materiału opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Łubianka” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego JAKU-M Marcin Górski Zławieś Mała, ul. Piekarska 4, 87-134 Zławieś Wielka z ceną 69.335,10 zł i 65 dniowym terminie płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 100. W postępowaniu złożono również następujące oferty i przyznano im następującą ilość punktów: - Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha, Wiesław Mucha Spółka Jawna, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń z ceną 73.650,00 zł i 50 dniowym terminem płatności. Ilość punktów przykazana ofercie 93,80. - MM GRUP Sp. z o.o., ul. Żniwna 12A, 85-355 Bydgoszcz z ceną 79.515,00 zł i 30 dniowym terminem płatności. Ilość punktów Przyznana ofercie 86,38. - „HOSSA” Sp. z o.o., ul. Spedytorska ½, 70-632 Szczecin z ceną 86.277,20 zł i 30 dniowym terminem płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 79,68. - składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna Tadeusz Mendrugał, Marcin Mendrygał, Żołędowo z ceną 87.655,95 zł i 30 dniowym terminem płatności. Ilość punktów przyznana ofercie 78,44. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Przetargi o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij