Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2011

Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 138694 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 16 czerwca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,, Budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Łubianka Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ) Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubianka informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Budowę infrastruktury sportowej w miejscowości Łubianka ‘’ zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem indywidualnych zestawów instalacji solarnych dla mieszkańców gospodarstw domowych i użytkowników budynków administrowanych przez gminę Łubianka w ramach realizacji projektu: „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Łubianka, poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych jednostek wytwórczych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego”.

zamawiający: GMINA ŁUBIANKA
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 4/05/2011- ID:2011-062023
wartość: 7 860 967,21
termin składania ofert: 14 czerwca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Wójt Gminy Łubianka zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem indywidualnych zestawów instalacji solarnych dla mieszkańców gospodarstw domowych i użytkowników budynków administrowanych przez gminę Łubianka w ramach realizacji projektu: „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Łubianka, poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych jednostek wytwórczych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego” UZASADNIENIE W postępowaniu wzięli udział następujący wykonawcy: 1. PROJPRZEM-EKO Sp. z o.o. 2. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe” WEST-BUD” Jachimowicz Sp. J. Wykonawcę ad.1 zamawiający wykluczył z postępowania na podstawie normy art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP, albowiem wykonawca ten pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentacji przetargowej w postaci załącznika Nr 3 do SIWZ oraz przedłożenia odpowiednich referencji potwierdzających oczekiwane w SIWZ doświadczenie nie dopełnił wymogu przedłożenia w terminie wykazu zrealizowanych zadań stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz referencji od inwestora tych zadań potwierdzających ich należyte wykonanie. Wykonawca bowiem w przedmiotowym wykazie oraz referencjach nie przedstawił inwestora zadań opisanych w wykazie, lecz wykonawcę tych zadań. Z tych przyczyn należało na zasadzie art. 24 ust. 2 pkt 4 wykonawcę wykluczyć z postępowania albowiem wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5 b) tiret drugie oraz 6.2.a) oraz 6.2.b) SIWZ. Wskutek wykluczenia wykonawcy ofertę złożoną przez niego należało uznać za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy PZP). Oferta wykonawcy ad 2. podlegała odrzuceniu ze względu na jej niezgodność z SIWZ. W toku prowadzonego postępowania przetargowego polegającego na ocenie złożonej oferty zamawiający ustalił, że oferowany przez wykonawcę ad. 2 kolektor KSR10 nie spełnia wymaganych i określonych przez zamawiającego w SIWZ wartości parametrów technicznych. Niespełnione są wartości pojemności własnej kolektora, która nie może być większa niż 0,066 dm3 na jedną rurę próżniową oraz ilorazu powierzchni apertury do powierzchni brutto kolektora, który nie może być mniejszy niż 0,6. Wobec powyższego, oferta wykonawcy ad. 2 podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt PZP. W konsekwencji, na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 1 postępowanie podlegało unieważnieniu, albowiem nie złożono w postępowaniu żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem indywidualnych zestawów instalacji solarnych dla mieszkańców gospodarstw domowych i użytkowników budynków administrowanych przez gminę Łubianka w ramach realizacji projektu: „Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Łubianka, poprzez montaż i uruchomienie indywidualnych jednostek wytwórczych wykorzystujących energię promieniowania słonecznego”.

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/03/2011- ID:2011-036121
wartość:
termin składania ofert: 22 kwietnia 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z powodu niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (podstawa prawna art. 93, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka

zamawiający: Gmina Łubianka
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 32558 - 2011
wartość:
termin składania ofert: 16 marca 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. ,, ,,Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka.” dla części I i II Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubianka informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Łubianka.” dla części I i II zostaje unieważnione. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że przekazane Wykonawcom przedmiary robót nie uwzględniają pełnego zakresu robót koniecznych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Powstałe braki uniemożliwiły dokładną i prawidłową ocenę złożonych ofert co uniemożliwia zawarcie umowy gwarantującej realizację zamówienia i osiągnięcie zamierzonego celu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij