PODSTAWOWE ZADANIA SEKRETARZA GMINY

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych tj. zatrudnionych na stanowiskach określonych w § 7 ust.1 ppkt. 1 i 4 - 9,
 9. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 10. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 11. nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy,
 12. wykonywanie obsługi prawnej Urzędu,
 13. zapewnienie utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd.
 14. nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 15. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,
 16. utrzymywaniem bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 17. rozpatrywanie skarg na kierowników referatów oraz pozostałych pracowników Urzędu,
 18. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Sekretarz Gminy wykonuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta, Zastępcy Wójta lub w sytuacji, gdy nie mogą oni z innych przyczyn pełnić obowiązków Wójta i Zastępcy Wójta.

metryczka


Wytworzył: Krzysztofa Zielińska (6 lutego 2004)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (6 lutego 2004, 12:25:13)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 12:36:31)
Zmieniono: zmiana wielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21081