Obwieszczenie - 1.07.2009 r.

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 01 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej nr 100400 C na działce nr 173 w m. Warszewice, gm. Łubianka oraz drogi gminnej położonej na działce nr 39 w miejscowości Brąchnówko, gm.

Chełmża na dł. 3,5 km

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/01/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36.

______________________________________________

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 07 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej nr 100399 C na długości, na działce nr 62

w m. Warszewice, gm. Łubianka

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/01/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36.

______________________________________________

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 03 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej nr 100301 C na długości 1,00 km, działka

nr 134 w m. Wybcz, gm. Łubianka.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/03/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36.

______________________________________________

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 04 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej nr 100302 C na długości 1,75 km, działka

nr 91/1, 96/1, 97, 101/1, 102/2, 103/1, 103/3, 104, 105, 106, 107 w m. Wybcz, gm. Łubianka.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/04/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36.

______________________________________________

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 02 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej nr 100305 C na długości 0,8 km, działka nr 148 w m. Wybcz, gm. Łubianka.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/02/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36.

______________________________________________

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 06 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś wielka- Łubianka, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2032 Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski do skrzyżowania z drogą gminną nr 100360 C w miejscowości Bierzgłowo, na odcinku 0,850 km, działka nr: 45, 77, 81/3, 81/5, 82/2, 88, 100, 101, 125/1, gm. Łubianka.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/06/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36 .

______________________________________________

Łubianka, 29.06.2009r.

RIDiZG/7624/ 05 /09

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Łubianka na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w dniu 1 czerwca 2009 r. wpłynął wniosek Wójta Gminy Łubianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2016 Łubianka- Kończewice z drogami gminnymi nr 100400 C i 100399 C na działkach nr 80/4, 135, 173, 174/6, 304 w m. Warszewice, gm. Łubianka.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 23.06.2009 r. znak RIDiZG/7633/05/09 Wójt Gminy Łubianka wystąpił do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniosku w przedmiotowej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka , Aleja Jana Pawła II nr 8 w dniach pracy Urzędu w godz. 800-1500 tel. 056 678-82-17 wew. 36.


Wytworzył: Bartosz Lewandowski (1 lipca 2009)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (1 lipca 2009, 13:13:07)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (1 lipca 2009, 14:51:16)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1570

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij