Obwieszczenia 3.08.2009 r.

Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
 
RIDiZG/7624/ 07/ 09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowa drogi gminnej nr 100399 C na działkach nr 62,  117/1, 117/2 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka”.
 
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________________________________________
Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
 
RIDiZG/7624/ 05/ 09
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
„Przebudowa  skrzyżowania drogi powiatowej nr 2016 Łubianka – Kończewice z drogami gminnymi, nr 100400 C i 100399 C na działkach nr 80/4, 135, 173, 174/6, 304 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka.
 
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________________________________________
Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
 
RIDiZG/7624/ 01/ 09
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi gminnej nr 100400 C na działce nr 173 w miejscowości Warszewice, gmina Łubianka oraz drogi gminnej na działce nr 39 w miejscowości  Brąchnówko, gmina Chełmża na długości 3,5 km
 
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
_____________________________________________________________________________________
Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
 
 
RIDiZG/7624/ 06/09
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka, na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 2032 Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski do skrzyżowania z drogą gminną nr 100360 C w miejscowości Bierzgłowo na działkach nr 45, 77, 81/5, 82/2, 88, 100, 101, 125/1,
gmina Łubianka.
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
____________________________________________________________________________________
Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
 
RIDi ZG/7624/ 03/ 09
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
                                                                    Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi gminnej nr 100301 C na długości 1,00 km, działka nr 134 w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka.
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
___________________________________________________________________________________
Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
RIDiZG/7624/ 02/ 09
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi gminnej nr 100305 C na działce na długości 0,8 km, działka nr 148/1 w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka”.
 
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
__________________________________________________________________________________
Łubianka, dnia 03 sierpnia 2009 r.
RIDiZG/7624/04/09
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, iż w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się i wypowiedzieć odnośnie zebranych dowodów i materiałów dotyczących wydania postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Przebudowie drogi gminnej nr 100302 C na działce nr 91/1, 96/1, 97, 101/1, 102/2, 103/1, 103/3, 104, 105, 106, 107 w miejscowości Wybcz, gmina Łubianka”.
Inwestor: Gmina Łubianka.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacja w powyższej sprawie w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Łubianka, ul. Aleja Jana Pawła II nr 18, 87-152 Łubianka w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30 – 15.30 lub na stronie internetowej http: www.lubianka.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubiance w terminie 14 dni od daty ogłoszeń obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenia uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Łubianka (3 sierpnia 2009)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (3 sierpnia 2009, 23:50:34)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (4 sierpnia 2009, 10:53:25)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1275

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij