- WÓJT GMINY ŁUBIANKA NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 2 ORAZ ART. 13 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE (DZ. U. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹN. ZM.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYC

WÓJT GMINY ŁUBIANKA
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a szczególności na:

1.     Organizację imprez w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2.     Organizację imprez biegowych na terenie gminy Łubianka.
3.     Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
4.     Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
5.     Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym.
6.     Pomoc materialną dla studentów.
7.     Edukację w zakresie pierwszej pomocy.

III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w budżecie gminy na 2009r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi 50.000zł.

IV. Termin i warunki składania ofert.

1.     Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia  6 lutego 2009r. w zamkniętych ofertach z dopiskiem: „konkurs ofert” na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

2.     Oferty niekompletne, złożone po terminie lub na innych drukach zostaną odrzucone.

3.     Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.

V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.

1.     Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Weryfikacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.

3.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 10 lutego 2009r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

4.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.

5.     Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.

6.     W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.

7.     Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

8.     Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-17 lub 0669725719.

formularz oferty do pobrania (97kB) word

 

INFORMACJA
o wynikach konkursu na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, podtrzymywania tradycji narodowej i lokalnej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych
W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom;
1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Maraton Toruński” w Toruniu – „Organizacja impez biegowych na terenie gminy Łubianka” - 7.500 zł
 
2. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Chełmża – „Honorowe Krwiodawstwo i pomoc”     Otwarte pobory krwi- 1.000 zł
 
3. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie - 5.300 zł
 
4. Akcja Katolicka parafii Bierzgłowo w Bierzgłowie- 7.800 zł
 
5. Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży z cukrzycą w Łubiance – „Dzień na sportowo” - 1.500 zł
 
6. UKS Pigża przy Szkole Podstawowej w Pigży- 1.800 zł
 
7. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Św. Marii Magdaleny w Biskupicach – „Organizacja imprez kulturalnych oraz organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych” - 2.000 zł
 
8. Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – „XII Memoriał  im. A. Filemonowicza hokeju na trawie) -3.600 zł
 
9. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – „Czas  wolny w świetlicy” - 7.200 zł
 
10. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży – „Pomoc materialna dla studentów” - 2.052 zł
 
11. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z  siedzibą w Pigży  -„Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym” - 8.610 zł
 


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (7 stycznia 2009)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (7 stycznia 2009, 09:18:04)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (11 marca 2009, 14:11:11)
Zmieniono: INFORMACJA o wynikach konkursu na wykonywanie zadań publicznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3018

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij