konkurs ofert 2/2012 – pożytek publiczny i wolontariat

Łubianka, dn. 21.06.2012 r.

                                                     WÓJT GMINY ŁUBIANKA
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.
II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
III. Wysokość środków publicznych.
Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych na konkurs w budżecie gminy na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 26.600 zł.
IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 13 lipca 2012 r. w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „konkurs ofert 2/2012 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia
2. Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy.
3. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 16 lipca 2012 r.
V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.
1. Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na zasadach określonych w Programie współpracy gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
2. Komisja Konkursowa wzywa Organizacje do uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie 3 dni - liczy się data wpływu do Komisji Konkursowej. Nie uzupełnienie braków w ww. terminie oznacza, że oferta pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Organizacje, oferty niekompletne nie zawierające wszystkich danych z wzoru oferty lub wymaganych załączników nie podlegają rozpatrywaniu.
4. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od 0 do 10.
6. Sumę punktów od całego składu komisji wpisuje się do oferty w rubryce „Adnotacje urzędowe”
7. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 13 sierpnia 2012 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
9. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
10. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
11. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
12. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych
i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
13. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005
VI. Łączna wysokość środków publicznych przyznanych w 2011 r. na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosiła 15.090 zł
__________________________________________________________________________________

 
Łubianka, dn. 19.07.2012 r.INFORMACJA
o wynikach konkursu nr 2/2012 – pożytek publiczny i wolontariat na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje organizacjom;


1.     Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka z siedzibą w Pigży, Pożytek publiczny i wolontariat - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „Rozgrywki sportowe – „Gminny Klub Sportowy „Sparta” Łubianka” – 3800 zł

2.     Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie, w ramach konkursu 2/2012 Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Budowa pieca chlebowego przy wiatraku w Bierzgłowie” – 3744,48 zł

3.     Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie, w ramach konkursu 2/2012 Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – „Wyposażenie i oznakowanie wiatraka „koźlaka” w Bierzgłowie.” – 4595 zł

4.     Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Maratoński „Truchcik” Łubianka – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – „XVI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – 3400 zł

5.     Stowarzyszenie Sportowe „ZAMEK” w Zamku Bierzgłowskim , Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, „Propagowanie sportu i kultury fizycznej poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej.” – 8000 zł

6.     Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” w Łubiance z siedzibą w Pigży, KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – „IX Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i VII Wojewódzki Konkurs Literacko – Plastyczny” – 3000 zł
 


Wytworzył: Wójt Gminy - Jerzy Zająkała (21 czerwca 2012)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (21 czerwca 2012, 14:41:14)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (8 sierpnia 2012, 13:28:03)
Zmieniono: korekta MS World

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij