Konkurs ofert 1/2015 – pożytek publiczny i wolontariat, Łubianka, dn. 8.12.2014 r.


Konkurs ofert 1/2015 – pożytek publiczny i wolontariat
                                                                                                                                             Łubianka, dn. 8.12.2014 r.

                                                     WÓJT GMINY ŁUBIANKA
na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t.) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konkursie.
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/wym. ustawy.

II. Przeznaczenie dotacji.
Dotacje mogą być przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie wymienionym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności na:
1)      wypoczynku dzieci i młodzieży;
2)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
3)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

III. Wysokość środków publicznych.
1. Łączna wysokość środków publicznych przewidzianych w konkursie na wsparcie zadań określonych w pkt II wynosi do 120.000 zł.
2. Ostateczna wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie zadań określonych w pkt II zostanie określona w uchwale Rady Gminy Łubianka dotyczącej budżetu na rok 2015.

IV. Termin i warunki składania ofert.
1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 29 grudnia 2014 r. do godz. 15.20 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert 1/2015 – pożytek publiczny i wolontariat” na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
2.  Do oferty należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.  Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany
3. Druki ofert można pobierać w Sekretariacie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej BIP.
4. Komisja Konkursowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 30 grudnia 2014 r.

V. Tryb i zasady przyznawania dotacji.
1. Ocenę i wybór ofert najlepiej służących realizacji zadań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy na zasadach określonych w Programie współpracy gminy Łubianka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
2. Komisja Konkursowa wzywa Organizacje do uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie 3 dni - liczy się data wpływu do Komisji Konkursowej. Nie uzupełnienie braków w ww. terminie oznacza, że oferta pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Po uwzględnieniu poprawek zgłoszonych przez Organizacje, oferty niekompletne nie zawierające wszystkich danych z wzoru oferty lub wymaganych załączników nie podlegają rozpatrywaniu.
4. Przy ocenie merytorycznej ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę kryteria zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Członkowie Komisji przyznają każdej z ocenianych ofert liczbę punktów w skali od 0 do 10.
6. Ostateczna decyzja w sprawie wyboru najlepszych ofert należy do Wójta Gminy.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 stycznia 2015 r. a informacja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
8. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, a zakres rzeczowy zadania może podlegać negocjacjom.
9. Warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulowane będą w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Łubianka a oferentem.
10. W przypadku rezygnacji podmiotu z podpisania umowy środki finansowe mogą zostać przeznaczone na realizację innej oferty lub może być ogłoszony dodatkowy konkurs.
12. Dotowany podmiot jest zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów księgowych i dokumentacji celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji. Ponadto Wójt Gminy ma prawo do kontroli realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
13. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Bartosz Lewandowski, tel. 056/678-82-18 lub 603-516-005

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 jest zawarta w załączniku nr 1.

załącznik nr1 (16kB) word
załącznik nr 2 wzór oferty (105kB) word wynik Word (13kB) word


Wytworzył: Wójt Gminy Łubianka (8 grudnia 2014)
Opublikował: Bartosz Lewandowski (8 grudnia 2014, 14:43:52)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (9 stycznia 2015, 14:52:47)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 712

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij