PODSTAWOWE ZADANIA

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 5. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 6. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 7. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 8. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do
  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych
  sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Sekretarza i
  Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do
  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 12. rozpatrywanie skarg na Zastępcę Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy
  oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników
  Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy
  prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Gminy.

metryczka


Wytworzył: Krzysztofa Zielińska (6 lutego 2004)
Opublikował: Krzysztofa Zielińska (6 lutego 2004, 12:01:46)

Ostatnia zmiana: Krzysztofa Zielińska (9 lutego 2004, 11:57:11)
Zmieniono: zmian awielkości czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5863